Algemene Voorwaarden Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken

 

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle - ook toekomstige- overeenkomsten in het kader waarvan de

in de kop van deze algemene voorwaarden genoemde eenmanszaak, onder welke titel dan ook, zaken levert en/of ter beschikking

stelt en/of enige prestatie verricht, waaronder, doch niet exclusief, begrepen een overeenkomst van koop, aanneming van werk of

opdracht. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de in het kader van de (totstandkoming van de) overeenkomst door

partijen af te leggen verklaringen. Onder “prestatie” en “(af)levering” worden hierna, waar nodig, ook verstaan het uitvoeren van

een opdracht, het afleveren van een zaak en de oplevering in het kader van een aannemingsovereenkomst. De in de kop van deze

algemene voorwaarden genoemde eenmanszaak wordt hierna aangeduid als: Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken. De wederpartij van Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken wordt

hierna als: “afnemer” aangeduid. Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder die door Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken in het kader van de

uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan.

ARTIKEL 2: HET TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN

1. De offerten van Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken zijn vrijblijvend en gelden gedurende dertig dagen na hun dagtekening, tenzij anders gemeld.

Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding gedurende vijf werkdagen na de aanvaarding daarvan, te

herroepen.

2. Toezeggingen van en/of overeenkomsten aangegaan door ondergeschikten behoeven voor hun geldigheid de uitdrukkelijke

schriftelijke instemming zijdens de directie van Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken.

3. De (opdracht)bevestiging van Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken. wordt geacht de overeenkomst/toezegging juist en volledig weer te geven,

onverminderd het recht van de afnemer om die bevestiging tot de datum van aflevering en/of begin van uitvoering van

het werk, doch uiterlijk tot veertien dagen na de verzending, schriftelijk en gemotiveerd te betwisten. Indien Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken geen

opdrachtbevestiging verzendt, geldt de factuur als zodanig.

4.Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken heeft het recht om, indien geen overeenkomst tot stand komt, de kosten die zij in verband met de offerte maakt,

aan de afnemer in rekening te brengen.

5. Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken heeft in geen geval de verplichting om de afnemer te waarschuwen voor onjuistheden in diens opdracht.

6. Indien Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken aan de afnemer een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van

aanduiding, zonder dat de prestatie daaraan behoeft te beantwoorden, dit tenzij partijen uitdrukkelijk het tegendeel overeen

komen.

ARTIKEL 3: PRIJZEN EN PRIJSAANPASSING

1. De prijzen van Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken zijn exclusief BTW. Haar prijzen en aanbiedingen zijn - behoudens indien anders uit haar offerte of

opdrachtbevestiging blijkt - erop gebaseerd dat:

a. Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken op het dak mag stoken en/of branden;

b. Het verticaal transport van de materialen en gereedschappen door en voor rekening en risico van de opdrachtgever

zal worden verzorgd;

c. Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken onbelemmerd met het werk kan aanvangen en doorgaan;

d. Door afnemer de overige verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en onverkort worden nageleefd.

2. Indien Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken niet onbelemmerd met de uitvoering van het werk kan beginnen en doorgaan en als gevolg daarvan wachttijd

ontstaat, zal Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken deze wachttijd volgens het bij haar gebruikelijke tarief boven de aanneemsom in rekening brengen.

3. Indien Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken na het sluiten van de overeenkomst materiaal moet inkopen teneinde het voor verwerking/aflevering gereed

te hebben, en de inkoopprijs van dat materiaal sedert de dag van het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, dan wel

indien andere kosten , waaronder die ter zake arbeid, sedert het tot stand komen van de overeenkomst hoger worden dan

gecalculeerd, kan Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken het verschil aan de afnemer in rekening brengen.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN AFNEMER

1. De afnemer is verplicht om alle voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde voorzienbare schade aan zijn eigendommen en/of

die van derden te voorkomen. Ondermeer gaat het daarbij om maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en/of maatregelen

ter voorkoming van beschadiging als gevolg van neervallend gesteente en dergelijke. Nimmer is Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken.

aansprakelijk indien zij in het kader van het uitbrengen van een offerte of anderszins een bestaand dak moet betreden en als

gevolg daarvan lekkages ontstaan, tenzij zulks naar de normen van goed vakmanschap zonder het maken van kosten kan

worden voorkomen.

2. In voorkomend geval zal Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken de afnemer met betrekking tot de in de vorige alinea bedoelde voorzorgsmaatregelen

mondeling dan wel schriftelijk informeren zonder dat het ontbreken daarvan aan de in de vorige alinea omschreven

verplichting afbreuk doet.

3. Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken kan in voorkomend geval naast de afnemer ook de omwonenden door middel van een pamflet waarschuwen voor

het ontstaan van de in het eerste lid bedoelde schade. Indien er schade ontstaat, waarvoor Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken wordt aangesproken,

zal de afnemer Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken, tenzij er aan de zijde van Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, ter zake schade

aanspraken van derden, vrijwaren.

4. De afnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat alle vergunningen en voorschriften, die van overheidswege of anderszins

worden vereist of gesteld, voor de uitvoering van het werk aanwezig zijn en worden nageleefd. Hij zal Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken vrijwaren voor

aanspraken van derden of anderszins door Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken te lijden schade, indien hij daarmee op enigerlei wijze in gebreke blijft.

5. De afnemer is - tenzij anders wordt overeengekomen - gehouden ervoor zorg te dragen dat voor zijn rekening en risico

ter plaatse van het werk voldoende werk-, opslag- en schaftruimte, alsmede de nodige electriciteits- en watervoorzieningen

beschikbaar zijn.

6. De afnemer is gehouden het pand, en alle daarop/daarin aanwezige roerende en/of onroerende zaken te verzekeren, of te laten

verzekeren, tegen schade die veroorzaakt kan worden door de uitvoering van het werk, bij een in Nederland toegelaten opstalen

brandverzekeraar, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars waarbij de Bedrijfsregeling Brandregres wordt gevolgd.

ARTIKEL 5: LEVERING VAN ROERENDE ZAKEN EN OPLEVERING

1. Overeengekomen termijnen voor de levering van roerende zaken of de oplevering van een werk gelden -ook indien een

bepaalde einddatum of een bepaalde termijn wordt overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het

tegendeel wordt overeengekomen. In het geval Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken niet tijdig presteert, dient zij schriftelijk in gebreke te worden

gesteld, waarbij aan haar een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.

2. Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken heeft het recht om af te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden in delen af/op te leveren respectievelijk

uit te voeren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van het in de vorige alinea

gestelde, verlengde termijn.

3. De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms, gepubliceerd door

de Internationale Kamer van Koophandel.

4. Indien Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken aan de afnemer in het kader van een koop van roerende zaken voor aflevering beschikbaar stelt,

respectievelijk roerende zaken in het kader van de uitvoering van een werk op het werk wil aanleveren, is de afnemer verplicht

om daaraan zijn medewerking te verlenen. Indien de afnemer dit niet doet dan houdt Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken de betreffende zaken voor

rekening en risico van de afnemer onder zich, zonder dat hij verplicht is om die zaken te verzekeren.

5. Ieder van de partijen heeft het recht om van de ander te verlangen dat na iedere fase van het werk een oplevering plaatsvindt.

De afnemer is verplicht om na afloop van het in het kader van de oplevering te verrichten onderzoek een door Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken aan

te bieden formulier op volledigheid en juistheid te onderzoeken. Voorts dient de afnemer, indien hij gebreken constateert, deze

volledig op het formulier aan te tekenen. Kleine, niet essentiële, gebreken die Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken spoedig kan herstellen, leveren geen

grond op om goedkeuring te onthouden, in welk geval de goedkeuring wordt geacht te zijn geschied onder de voorwaarde dat

Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken dergelijke gebreken binnen een redelijke termijn opheft. Indien goedkeuring heeft plaatsgevonden, is de aansprakelijkheid van

Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken beperkt tot gebreken die in geen geval ter gelegenheid van het in het kader van de oplevering

uitgevoerde onderzoek konden worden ontdekt.

6. Indien Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken de op de voet van het bepaalde in het vorige lid schriftelijk, en op een redelijke termijn, van de afnemer

verlangt dat tot oplevering, met het daaraan voorafgaande onderzoek, wordt overgegaan, en de afnemer daaraan niet voldoet,

geldt (de betreffende fase van) het werk als goedgekeurd met de gevolgen als in de laatste zin van het vorige lid omschreven.

7. Indien geen van de partijen een oplevering verlangt dient de afnemer hetgeen in het volgende artikel is bepaald, in acht te

nemen, waarbij geldt dat onder “aflevering” de terbeschikkingstelling van het werk moet worden verstaan.

ARTIKEL 6: KEURING EN KLACHTEN

1. De afnemer is verplicht om de door Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken verrichte prestatie onverwijld na haar aflevering op haar deugdelijkheid te

keuren, voor zover deze keuring binnen dit tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct

zichtbare gebreken. Eventuele klachten ter zake dient de afnemer binnen 2 x 24 uur schriftelijk en gespecificeerd bij Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken

te melden.

 

Algemene voorwaarden Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken Pagina 2 van 2

2. Daarnaast dient de afnemer de door Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken verrichte prestatie binnen vijftien werkdagen na aflevering of uitvoering ten

gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek heeft geopenbaard,

binnen die termijn schriftelijk en gespecificeerd bij Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken te klagen.

3. Indien en voor zover het gaat om gebreken die redelijkerwijze, en ondanks het in de twee vorige leden verlangde onderzoek,

niet binnen de in die leden genoemde termijnen konden worden ontdekt, dient de klacht binnen vijf werkdagen -doch in ieder

geval binnen de termijn van één jaar als omschreven als in lid 1 van het volgende artikel- nadat de afnemer een gebrek heeft

ontdekt, of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken schriftelijk te worden aangemeld. Deze regel geldt ook indien

aan de prestatie een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken geuite mededeling bezit of indien de afwijking

betrekking heeft op feiten die Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken kende of behoorde te kennen doch niet aan de afnemer heeft meegedeeld.

4. Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken heeft het recht om van de afnemer te verlangen dat hij op kosten van ongelijk een representatief monster uit de

afgeleverde zaken aan Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken toezendt, onverminderd het recht van Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken om op ieder moment van de afnemer te

verlangen medewerking te verlenen aan een door Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken gewenst onderzoek.

5. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken niet in behandeling te nemen en leiden

niet tot haar aansprakelijkheid. Indien Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken dergelijke klachten toch in behandeling neemt, dan dienen haar inspanningen,

tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder dat daaruit blijkt

van de aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken in het kader

daarvan enige prestatie heeft verricht, dan heeft Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken het recht om de prijs daarvan tegen de normaal bij zijn geldende

prijzen aan de afnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 7: BETALING EN KOSTEN

1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. De afnemer kan

nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken aan haar afnemer een gespecificeerde opgave

toezendt van hetgeen hij aan Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken verschuldigd is en van hetgeen Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken aan hem verschuldigd is dan dient die op

gave tevens als een verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt de afnemer, zonder dat een

ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente

verschuldigd naar rato van de in artikel 6:119a BW bedoelde wettelijke rente. Deze rente is de afnemer ook verschuldigd

indien hij aan Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken een schuld moet betalen die niet op nakoming betrekking heeft. Telkens na afloop van één jaar wordt

het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

2. De door de afnemer of derden te verrichten betalingen worden steeds eerst in mindering gebracht op die vorderingen waar

voor Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken niet het in het volgende artikel omschreven eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming

daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente

en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.

3. De buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten worden aan de afnemer in rekening gebracht naar rato van het door Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken

ingeschakelde derde te berekenen (uur)tarief, voor zover redelijk, met als minimum, wat betreft de gerechtelijke kosten, de

buiten overeenkomst door de rechter te liquideren kosten, een en ander te vermeerderen met de door de derde in redelijkheid

aan derden te betalen kosten.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

A. Eigendomsvoorbehoud:

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken behoudt de eigendom van de op grond van enige

overeenkomst aan de afnemer uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat de afnemer:

a. de prijs van al die zaken vermeerderd met verschuldigde renten en kosten volledig heeft voldaan en,

b. alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in

het kader van de desbetreffende overeenkomsten en,

c. de vorderingen heeft voldaan die Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken op hem verkrijgt indien hij tekort schiet in de nakoming van de hiervoor

bedoelde verplichtingen.

De afnemer mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid voor

andere vorderingen dan die van Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken. Indien een derde de zaak voor de afnemer onder zich heeft, dan is de afnemer,

indien hij jegens Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken mede te delen

en mag Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken aan die derde mededelen dat deze de zaak voortaan voor haar moet houden.

B. Pandrecht:

Tussen partijen geldt dat ten behoeve van Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken op roerende ‑niet register- zaken die Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken van afnemer onder

zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van vorderingen die Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken op de afnemer, uit welke

hoofde ook, heeft en mocht verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op het moment dat

Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken de betreffende zaak onder zich krijgt.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien de afnemer de in het vorige artikel neergelegde voorschriften, in acht heeft genomen kan Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken met inachtneming

van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald slechts gedurende één jaar na het verrichten van de prestatie wegens

een toerekenbare tekortkoming of op grond van onrechtmatig handelen in rechte worden aangesproken.

2. Indien Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten/onrechtmatig heeft gehandeld of dit anderszins komt vast te

staan, dan heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat de afnemer daarop een beroep heeft gedaan, aan de

afnemer mee te delen dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de

prestatie, dan wel het voltooien daarvan c.q. tot herstel, zal overgaan. Indien Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken na deze mededeling binnen een

redelijke termijn presteert betekent dit dat de overeenkomst geacht wordt op correcte wijze te zijn nagekomen, en is het gevolg

daarvan dat de afnemer geen recht heeft op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien de

afnemer voorafgaande aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de overeenkomst met recht buiten rechte

heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld die wordt toegewezen. Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken heeft het recht om – indien

de afnemer daaraan redelijkerwijze kan voldoen - voorafgaande aan het verrichten van de in dit lid bedoelde prestaties van de

afnemer te verlangen dat hij de zaken, of een deel daarvan, ten aanzien waarvan bij Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken werd geklaagd, retourneert.

3. Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, in het geval mocht worden geoordeeld

dat zij naast of in plaats van hetgeen in het vorige lid omtrent haar aansprakelijkheid is bepaald, op grond van welke titel dan

ook schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal de met de afnemer voor de betreffende prestatie

overeengekomen prijs. De afnemer vrijwaart Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken tegen alle aanspraken van derden ‑waaronder aanspraken ter zake

enige regeling wegens productenaansprakelijkheid-, voor zover die aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te

boven mochten gaan.

4. Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken is niet aansprakelijk indien en voor zover de afnemer de verplichtingen als omschreven in artikel 4 niet, dan wel niet

volledig, nakomt.

5. Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken aanvaart geen aansprakelijkheid voor de door haar uitgebrachte adviezen tenzij:

- Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken zich op de plaats van het gebruik van haar producten/het advies van de situatie op de hoogte heeft gesteld en,

- Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken van de afnemer alle relevante informatie, gevraagd en ongevraagd, heeft ontvangen en,

- Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken een specifiek op die situatie afgestemd advies heeft gegeven en,

- de afnemer aantoont dat hij het advies van Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken volledig in acht heeft genomen.

6. Indien Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken aldus aansprakelijkheid wordt voor uitgebrachte adviezen, is die aansprakelijkheid beperkt tot het in lid 3

van dit artikel omschreven plafond.

7. Indien Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken aan de afnemer een garantie geeft, gelden de garantiebepalingen bij voorrang boven hetgeen in dit artikel is

bepaald.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken,

wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn

betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand

en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden, een en ander voor zover als gevolg daarvan de (verdere)

uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet geheel van Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken kan worden verlangd. Indien de overmachtsituatie

langer duurt dan twee weken heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel of, voor het deel waarop de

overmacht betrekking heeft, gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het

niet ontbonden gedeelte na te komen.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op de overeenkomsten die Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken sluit is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien anders van

toepassing, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

2. Alle geschillen die tussen Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken en de afnemer ontstaan, en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn,

worden in eerste aanleg beslecht door de Rechtbank te Maastricht, Nederland, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daar

tegen zouden verzetten, en onverminderd het recht van Dakdekkersbedrijf Simons Dakwerken om de afnemer in rechte te betrekken voor een anderszins

bevoegde rechter.

© 2014 by Simons Dakwerken